• Elektroinstalace silnoproudá, slaboproudá, domovní, bytové - Benešov, Vlašim - 1
 • Elektroinstalace silnoproudá, slaboproudá, domovní, bytové - Benešov, Vlašim - 2

Ochrana osobních údajůI. SPRÁVCE

1) Správcem vašich osobních údajů je firma Klápa elektro s.r.o., se sídlem Domašín 255, 258 01 Vlašim (dále jen „Správce“).


2) Kontaktní údaje Správce:

Adresa pro doručování: Domašín 255, 258 01 Vlašim
E-mail: info@klapa-elektro.cz
Telefon: +420 602 492 080

 

3) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

4) Zpracování vašich osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Správce podnikl technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Správce svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

 

 

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

1) Nemáte povinnost osobní údaje Správci poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Správce mohl uzavřít smlouvu. Správce vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Správce (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.

 

2) Správce zpracovává vaše následující osobní údaje:

 
 •   Jméno a příjmení
 •   Adresu
 •   E-mailovou adresu
 •   Telefon
 •   Bankovní spojení
 •   IČ a DIČ (u podnikající FO)
 •   Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 •   Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany
 

3) Zpracovávané osobní údaje získá Správce buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

 

 

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ

1) Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).

 

2) Oprávněným zájmem Správce (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Správce zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

 

3) Pokud jste Správci udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Správce vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Správce apod.

 

 

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu.

 

2) V případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na adrese Správce či emailem na adresu info@klapa-elektro.cz.

 

 

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Správcem, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:

 
 •   Dodavatelé externích služeb pro Správce (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.)
 •   Provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií námi využívaných, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Správce
 •   V nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Správce, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb
 •   Osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také subjektům poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Správce
 •   Obchodní zástupci
 •   Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy
 •   Případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Správce nevyužívá


2) Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

VI. VAŠE PRÁVA

1) Správce zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

 

2) Máte právo:

 
 •   Požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 •   Požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů
 •   Vyžádat si u Správce přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 •   Požadovat po Správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování
 •   Na přenositelnost vašich osobních údajů
 •   Odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů
 •   V případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce (čl. III odst. 2) vznést námitku
 •   V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Galerie

Objevte naše skvělé práce elektroinstalací v naší fotogalerii a prohlédněte si naše úžasné realizace v rodinných domech, bytech, obchodních domech, výrobních halách a dalších prostorách. Získejte představu o našich profesionálních službách.

 

Zobrazit celou galerii